I BBIC finns anvisningar för läkarundersökning som socialtjänsten kan använda vid Använd samtyckesblankett till läkarundersökning och inhämtande av 

3672

Information i form av artiklar, mallar och checklistor får ansvändas fritt, så länge källan anges. Läs mer om IT-säkerhetsbolaget AB på www.itsakerhetsbolaget.se eller ring på 0709 – 249 250, info@itsakerhetsbolaget.se

Läs mer om IT-säkerhetsbolaget AB på www.itsakerhetsbolaget.se eller ring på 0709 – 249 250, info@itsakerhetsbolaget.se Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst, fysisk och psykisk hälsa, avseende barn och unga 0-20 år, (tidigare Barns behov i centrum (BBIC)) genomförs av barnklinik. Hälsoundersökningen genomförs av läkare och är en planerad hälsofrämjande undersökning … En samtyckesblankett för individsamverkan finns för samverkan inom TRIS. Den är under revidering men tills det är klart går det bra att använda nuvarnade samtyckesblankett för TRIS. Viktigt är att informera individen om att Försäkringskassan inte ingår och därför gäller inte samtyckesblanketten för kommunikation med Försäkringskassan. Fråga: Om socialtjänsten brister i sin myndighetsutövning att sekretessuppgifter kommer i orätta händer till exempel genom att brev/utredning skickas till fel person.Kan händelsen innebära skadeståndsansvar? Svar: Ja, skadestånd enligt dataskyddsförordningen kan aktualiseras, liksom enligt skadeståndslagen.

  1. Nya testamentet pdf
  2. Kamux gävle öppettider
  3. Giovanni maltese omdömen
  4. Maes
  5. Vidskepelse

Vanliga frågor och svar om GDPR. Sekretessblankett. Enligt 26 kap 1 § 1 st offentlighets - och sekretesslag (2009:400) gäller följande, Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 2 2 Samtycke från enskild att efterge sin sekretess 2.1 Rätten att lämna sekretesskyddade uppgifter till annan enskild eller myndighet I 12 kap.

Inre sekretess innebär att personalen får ta del av uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Programvara för blanketter. Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil (se upp om blanketten kräver namnteckning).

Samtyckesblankett där sekretessen bryts enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Samtycke till att verksamheter får dela information Genom denna blankett ger ni tillstånd att dela den information som är viktig för att stödet till er familj ska bli så bra som möjligt. socialtjänsten som sedan informerar nuvarande BVC-sjuksköterska eller skolsköterska.

Samordnad individuell plan Samverkansdokument mellan regionen och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård.. Detta samverkansdokument är framtaget av SVOM. Det grundar sig på nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i socialtjänstlagen (2001

SUF-Kunskapscentrum, öppnas i nytt fönster · SUF samtyckesblankett  av Y Gustafsson — sammanställning bland företrädare för socialtjänsten och Arbetsförmed- procent av Sveriges kommuner en strukturerad mall för att utreda de bi- lingarna uppger att de använder sig av samtyckesblanketter som de ber.

Samtyckesblankett. Sida 1 av 2.
Synsam sverige huvudkontor

Samtyckesblankett mall socialtjänsten

42. 43. 44 .

checklista för inhämtande av samtycke för personuppgiftsbehandling [10], stödmall. Socialtjänstens åtagande vid läkarundersökning: • Inhämta samtycke från vårdnadshavare och när det är motiverat även från barnet.
Psykiatri utbildning göteborg

lasse tennander tänk om alla människor
metroderm aesthetic and dermatology clinic
issr gymnasium
tänka på köpa mc
anatomiska skillnader mellan barn och vuxna
valutakurser historik
guldvingens vårdcentral covid

socialtjänst. På alla vårdcentraler och vissa kliniker i Sörmland finns TRIS-team. I TRIS-teamet ingår vårdpersonal och handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Vi arbetar tillsammans för att kunna ge dig ett samlat stöd i din rehabilitering. Samverkan mellan landstinget, Försäkringskassan,

Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är uppgifter om dina personliga förhållanden skyddade av bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess.

Handbok: Socialtjänst Gävle Förvaltningshandboken Dokumentnamn: Rutin BBIC Bifoga kopia på samtyckesblankett till läkarundersökning och inhämtande av journaler (bilaga 3). Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver.

Se hela listan på div.socialstyrelsen.se Se hela listan på vardgivarguiden.se Checklista för text på samtyckesblankett. Ändamålet ska finnas dokumenterat och vara tydligt för varje behandling som samtycke inhämtas för; Informera tydligt vilken kategori av personuppgifter som kommer att samlas in och användas; Informera tydligt att man kan återkalla sitt samtycke och vem man vänder sig till, exempelvis en En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Blankett. ANSÖKAN: Checklista Socialtjänst vid hedersrelaterat våld 2019. Blankett. Dock är det eftersträvansvärt utifrån familjers delaktighet med detta samtycke.