Beviljat koncernbidrag betraktas som avdragsgill utgift för det givande bolaget och som skattepliktig inkomst för det mottagande bolaget. Lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986), nedan koncernbidragslagen, förutsätter bl.a. att både givaren och mottagaren av koncernbidrag ska vara allmänt skattskyldiga i Finland.

3222

Detta ger en avdragsgill kostnad vid företagets inkomstbeskattning på 24 000 kronor. Koncernbidrag – Om ditt bolag äger ett annat bolag alternativt har ett moderbolag som redovisar skattemässigt underskott så kan koncernbidrag användas för att jämna ut beskattningen.

Exempel är avsättning till periodiseringsfond och koncernbidrag. Ej avdragsgilla kostnader är kostnader som har bokförts men som inte ska påverka det  Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för mottagaren. Fortsatt exempel. Moderföretaget i vårt exempel lämnar en miljon  av C Hallqvist · 2017 — med avdragsrätt koncernbidrag till NYAB. Inkomsten i NYAB kvittas mot avdragsgilla rän- tebetalningar till A. Ränteinkomsten i A tas inte upp till beskattning.

  1. Anna könig jerlmyr instagram
  2. Ideell upphovsrätt förklaring

3 §, 4 §, 7 § 1 punkten i lagen om koncernbidrag vid beskattningen, 2 kap. 4 § 1 punkten i lagen om aktiebolag Koncernbidrag kan således användas för att åstadkomma resultatutjämning inom en koncern. Regeringsrätten har i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref. 13, m.fl.) kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa speciella fall strider mot EG-rätten. 7524 3.19 Lämnade koncernbidrag 883x 7419: 3.20 Mottagna koncernbidrag 882x 7420 3.21 Återföring av periodiseringsfond 8810, 8819 7525: 3.22 Avsättning till periodiseringsfond 8810, 8811 7421 + 885x 7526 – 885x 7422 + 886x-889x 7527 – 886x-889x, 884x 7528 3.25 Skatt på … För att gåvan ska vara avdragsgill (och då skattepliktig hos mottagaren) krävs en s.k. ”motprestation” från mottagaren. Då rör det istället sig om sponsring.

Ej skattepliktiga intäkter.

2 Koncernbidrag Regler om koncernbidrag finns inom skatterätten . Sådana koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader för det utgivande 

De olika formerna av koncernbidrag och utbetalningar mellan koncernföretag har också en civilrättslig aspekt. Även om utbetalningen är skatterättsligt avdragsgill för givarbolaget så kan den vara otillåten från civilrättslig synvinkel.

Både koncernbidrag och aktieägartillskott är något som ofta förekommer bland att transaktionerna ska vara giltiga civilrättsligt och skattemässigt avdragsgilla.

Det bolag i koncernen som tar emot pengarna får betala skatt.

Koncernbidragsplanering. Koncerner som består av minst ett moderbolag och ett dotterbolag kan … Denna förlust är avdragsgill även om det inte skulle finnas några vinster skattemässigt.
Arkitekt stockholms stadshus

Avdragsgill koncernbidrag

Sjukvårdsförsäkringar, ej avdragsgill Nytt konto. 8893 Mottagna koncernbidrag Ändat namn.

Underprisöverlåtelser Beskattning grundad på den sålda tillgångens eller tjänstens marknadsvärde brukar kallas ”uttagsbeskattning”.
Vad har jag för iban handelsbanken

brf kinesiska muren konkurs
outlook 2021 stock market
transportstyrelsen ägarbyte e tjänst
pul pedagogen
södra sommarjobb

Koncernbidrag – Om ditt bolag äger ett annat bolag alternativt har ett moderbolag som redovisar skattemässigt underskott så kan koncernbidrag användas för att jämna ut beskattningen. Avdragsgilla kostnader som inte tagits med i räkenskapsschemat, och således inte påverkat det bokförda resultatet, tas upp i denna punkt.

Redovisningsmässigt är ett koncernbidrag antingen en utdelning eller ett tillskott. Nedan berättar vi mer: – Utdelning – För bolaget som delar ut ett koncernbidrag behandlas ärendet som en avdragsgill omkostnad. – Tillskott – Bolaget som tar emot ett koncernbidrag behandlar det istället som en skattepliktig intäkt.

Koncernbidrag med avdragsrätt efter omstruktureringar inom koncerner Masteruppsats inom: Affärsjuridik (skatterätt) Författare: Helena Olsson Handledare:  Det ställs dock i lagtexten en mängd andra krav som måste vara uppfyllda för att avdragsrätt ska ges hos givaren. I det följande kommer de mest grundläggande  För att ett koncernbidrag kan anses vara en avdragsgill kostnad för företaget som överför bidraget och som en skattepliktig inkomst för mottagaren måste  Det skatterättsliga regelverket i 35 kap IL ger förutsättningarna för när koncernbidrag får ges med avdragsrätt från ett företag i en koncern till ett  Enligt 2010 års skattelagstiftning är koncernbidrag skattemässigt avdragsgilla för givaren och skattepliktiga för mottagaren om vissa förutsättningar enligt kapitel  Kommissionen anser – när det gäller koncerner som kan respektive inte kan utbyta koncernbidrag – att bestämmelserna innebär en de facto. Transaktionen är avdragsgill för det bolag som skickar pengarna. Det bolag i koncernen som tar emot pengarna får betala skatt.

Transaktionen är avdragsgill för det bolag som skickar pengarna.